0

Regulamin

Zamknij

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) w możliwie prostych słowach wyjaśnia zasady obowiązujące w sklepie internetowym pod adresem https://ezmysly.pl (dalej „Sklep”). W Regulaminie opisano w szczególności zakres działania Sklepu, sposób dokonywania zamówień i zakupów, prowadzenia kont klientów i wymieniono podstawowe prawa i obowiązki Klientów, kierując się poszanowaniem prywatności oraz praw konsumenta. Zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej na stronie Sklepu (dalej „Polityka Prywatności”) stanowi konieczny warunek korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień i używania kont klientów.


Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne

 2. Zakres działania Sklepu

 3. Zakres świadczonych usług

 4. Zasady zawierania Umów

 5. Wysyłka i płatności

 6. Zasady prowadzenia Kont Klientów

 7. Newsletter

 8. Warunki techniczne

 9. Prawa konsumenta

 10. Klienci będący przedsiębiorcami

 11. Postanowienia końcowe

 12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy


 1. Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy pod adresem https://ezmysly.pl prowadzony jest przez Dawida Iwanowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dawid Iwanowski – Białogon z siedzibą w Kielcach przy ul. Wójtostwo nr 9, 25-813 Kielce, NIP 6572910309, REGON 260691215, adres poczty elektronicznej: sklep@ezmysly.pl .

  2. Klienci mogą szybko i efektywnie kontaktować się z osobą wskazaną w pkt 1.1 Regulaminu i składać reklamacje pod adresem poczty elektronicznej: sklep@ezmysly.pl.

  3. Definicje:

   1. My” – osoba wskazana w pkt 1.1 Regulaminu oraz wszystkie osoby przez nią zatrudnione lub z nią współpracujące w ramach Sklepu.

   2. Klient” – wszelkie osoby, które zawarły lub są zainteresowane zawarciem z Nami umowy w ramach Sklepu.

   3. Towar” – dostępna na stronie internetowej Sklepu rzecz o specyfikacjach tam wskazanych.

   4. Zamówienie” – oferta kupna Towaru złożona przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.

   5. Potwierdzenie Złożenia Zamówienia” – wiadomość e-mail automatycznie wysyłana na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu, potwierdzająca sam fakt złożenia Zamówienia.

   6. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” – potwierdzenie przez Nas przyjęcia Zamówienia do wykonania, które następuje po sprawdzeniu przez Nas treści Zamówienia i możliwości prawidłowego jego wykonania.

   7. Umowa” – umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy Nami a Klientem na zasadach określonych w pkt 4 Regulaminu.

   8. Dane Osobowe” – wszelkie podane Nam przez Klienta dane osobowe. Zasady postępowania przez Nas z Danymi Osobowymi określa Polityka Prywatności.

   9. Niezbędne Dane Osobowe” – Dane Osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, w postaci: imienia i nazwiska albo firmy, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.

   10. Konto” – indywidualny zbiór zasobów w Naszym systemie teleinformatycznym, oznaczony podanymi przez Klienta Danymi Osobowymi, zawierający przede wszystkim jego Niezbędne Dane Osobowe oraz informacje o wykonanych i bieżących Zamówieniach.

   11. Facebook” – portal społecznościowy dostępny pod adresem www.facebook.com, prowadzony przez spółkę Facebook, Inc.

   12. Newsletter” – przesyłanie Klientowi informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, co czynimy tylko za wyraźną zgodą Klienta, o czym szerzej w pkt 7 Regulaminu.

   13. Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.

   14. Ustawa o Prawach Konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.

  4. Wszystkich Klientów ostrzega się o zakazie dostarczania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a wobec Klientów naruszających ten zakaz zastrzega się możliwość blokowania dostępu do Sklepu oraz powiadomienia stosownych służb publicznych.

 2. Zakres działania Sklepu

  1. Korzystać ze Sklepu mogą wyłącznie Klienci, którzy ukończyli 18 rok życia.

  2. Choć Sklep i Regulamin stworzone zostały przede wszystkim z myślą o obrocie konsumenckim, to zapraszamy do korzystania ze Sklepu także przedsiębiorców, odsyłając do postanowień pkt 10 Regulaminu.

  3. Sklep jest prowadzony jest przede wszystkim z myślą o Klientach mających miejsce zwykłego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Klient posiadający miejsce zwykłego pobytu lub siedziby w innym państwie powinien wyraźnie Nas o tym poinformować, nie później niż w chwili złożenia Zamówienia. Po otrzymaniu takiej informacji, niezwłocznie skontaktujemy się z Klientem w celu indywidualnego uzgodnienia szczegółów Umowy, w szczególności wysyłki i dostawy. W takim przypadku, podawane przez Nas standardowe ceny dostawy nie obowiązują.

 3. Zakres świadczonych usług

  1. Przedmiotem działalności Sklepu jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna Towarów.

  2. W celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, nieodpłatnie świadczymy usługi polegające na prowadzeniu Kont Klientów.

  3. Oprócz tego, tylko za wyraźną zgodą Klienta, nieodpłatnie przesyłamy na jego adres poczty elektronicznej informację handlową w ramach Newslettera, o czym szerzej w pkt 7 Regulaminu.

 4. Zasady zawierania Umów

  1. Informacje o Towarach dostępne na stronie internetowej Sklepu poczytywać należy nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia Umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  2. Przed złożeniem Zamówienia, Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i zaakceptować ich treść, co też Klient oświadcza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia przed jego złożeniem.

  3. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego do zawarcia z Nami Umowy o treści odpowiadającej treści Zamówienia.

  4. Składając Zamówienie, Klient powinien podać niezbędne Dane Osobowe albo zalogować się do Konta zawierającego Niezbędne Dane Osobowe. Ryzyko braku podania danych wystarczających do nawiązania przez Nas kontaktu z Klientem w celu prawidłowej realizacji Zamówienia ponosi Klient

  5. Strona internetowa Sklepu umożliwia jednoczesne złożenie Zamówienia oraz rejestrację Konta przy użyciu Danych Osobowych wprowadzonych przez Klienta w Zamówieniu, za wyraźną zgodą Klienta wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza Zamówienia.

  6. Po Złożeniu Zamówienia, automatycznie wysłane zostanie do Klienta Potwierdzenie Złożenia Zamówienia, co ma znaczenie jedynie informacyjne i nie powoduje skutków prawnych, w przeciwieństwie do Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, którego dotyczy pkt 4.10 Regulaminu.

  7. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia dokonamy sprawdzenia jego treści oraz możliwości jego prawidłowej realizacji.

  8. Zamówienie nie zostanie przez nas potwierdzone w szczególności w razie stwierdzenia, że:

   1. zostało złożone bez podania Niezbędnych Danych Osobowych albo zalogowania się do konta zawierającego Niezbędne Dane Osobowe,

   2. nie będziemy w stanie prawidłowo zrealizować Zamówienia z innej przyczyny,

   3. narusza lub będzie prowadziło do naruszenia prawa albo Regulaminu.

  9. W razie powzięcia przez Nas wątpliwości co do treści Zamówienia, zwrócimy się do Klienta drogą e-mailową z użyciem adresu poczty elektronicznej podanego w Zamówieniu z prośbą o wyjaśnienie takich wątpliwości. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości, nie nastąpi Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia ani realizacja Zamówienia.

  10. Po pomyślnym sprawdzeniu treści Zamówienia i możliwości jego prawidłowej realizacji, niezwłocznie wyślemy Klientowi Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu. Z chwilą doręczenia Klientowi Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia dojdzie do zawarcia Umowy pomiędzy Nami a Klientem i niezwłocznie przystąpimy do jej realizacji.

  11. W razie odmowy przyjęcia Zamówienia, wyślemy Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu wiadomość e-mail z wskazaniem przyczyny odmowy oraz działań w celu zwrotu zapłaty, jeżeli do takiej doszło.

 5. Wysyłka i płatności

  1. Wysyłka Towaru nastąpi za pośrednictwem przewoźnika według wyboru Klienta, w sposób wskazany przez niego w Zamówieniu albo indywidualnie z Nami uzgodniony.

  2. Przewoźnikowi przekażemy tylko takie Dane Osobowe Klienta, które będą niezbędne do doręczenia przesyłki: imię i nazwisko albo firmę, adres korespondencyjny oraz numer telefonu, o ile będzie Nam przez Klienta podany.

  3. Przesyłka zostanie opakowana w sposób dyskretny, zasłaniając znajdujące się w niej Towary i ich opakowania. Na przesyłce nie będzie widniała nazwa Sklepu, ale dane wskazane w pkt 1.1 Regulaminu.

  4. Wysyłki dokonamy niezwłocznie po otrzymaniu (zaksięgowaniu Naszym rachunku) płatności, a w przypadku wyboru płatności za pobraniem – niezwłocznie po Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia. Dołożymy wszelkich starań, aby nadanie przesyłki nastąpiło nie później niż w ciągu 24 godzin od tej chwili.

  5. Odbierając przesyłkę, Klient obowiązany jest zbadać jej stan; jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, powinien nas niezwłocznie Nas o tym poinformować i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  6. Płatność za Towar następuje po złożeniu Zamówienia według wyboru Klienta, w sposób wskazany przez niego w Zamówieniu – przelewem bankowym, za pobraniem albo za pośrednictwem PayU.

  7. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację płatności przez bank, przewoźnika (przy opcji za pobraniem) lub prowadzącą obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą spółkę PayU S.A z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą NIP 779-23-08-495, REGON 30052344, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

 6. Zasady prowadzenia Kont

  1. Każdy Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. Zrobić to można na trzy sposoby:

   1. przy okazji składania Zamówienia, o czym mowa w pkt 4.5 Regulaminu,

   2. bez związku z konkretnym Zamówieniem, korzystając z odpowiedniego panelu na stronie Sklepu.

   3. utworzyć Konto połączone z Facebookiem, przy użyciu odpowiedniego panelu umożliwiającego logowanie przez Facebooka, przez co Klient wyraża Nam zgodę na uzyskanie dostępu i przetwarzanie Danych Osobowych przekazanych Nam przez Facebooka. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania i zaniechania Facebooka związane z prowadzeniem Konta połączonego z Facebookiem.

  2. W ramach Konta gromadzone są Dane Osobowe podane Nam przez Klienta, w tym jego adresy korespondencyjne oraz informacje o poprzednich i aktualnych Zamówieniach.

  3. Klient może dokonać edycji danych Konta oraz usunięcia Konta korzystając z panelu Klienta dostępnego na stronie Sklepu.

  4. W razie usunięcia Konta, usuniemy z naszego systemu wszelkie Dane Osobowe Klienta na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

 7. Newsletter

  1. Przy zakładaniu Konta oraz po jego założeniu korzystając z panelu Klienta na stronie internetowej Sklepu, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.

  2. Klient może zrezygnować z Newslettera poprzez wejście w odpowiedni link w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera, korzystając z panelu Klienta na stronie Sklepu albo wysyłając w tym przedmiocie wiadomość pod adres wskazany w pkt 1.2 Regulaminu.

 8. Wymagania techniczne

  1. Korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania przez Klienta urządzenia telekomunikacyjnego w postaci:

   1. komputera stacjonarnego lub przenośnego, posiadającego system operacyjny Windows, mac OS lub podobny oraz przeglądarkę internetową; zapewniamy pełną funkcjonalność Sklepu przy zastosowaniu najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome i Mozilla Firefox,

   2. telefonu, tabletu lub innego urządzenia mobilnego wyposażonego w system operacyjny Android, iOS lub podobny oraz przeglądarkę internetową dla urządzeń mobilnych.

  2. Nadto, korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania stabilnego łącza z Internetem. Zaleca się korzystanie z łącza o przepustowości co najmniej 2 Mb/s, nie wykluczając jednak możliwości korzystania ze Sklepu przy użycia łącza o przepustowości mniejszej.

 9. Prawa konsumenta

  1. Respektujemy wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

  2. Informujemy, że:

   1. główne cechy świadczenia wymienione są w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia i powinny być tożsame z Zamówieniem oraz informacją dostępną na Stronie sklepu, chyba że Klient indywidualnie dokona z Nami odmiennych ustaleń; w razie dostrzeżenia niezgodności, prosimy o niezwłoczne wysłanie do nas reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie,

   2. łączna cena wynagrodzenia wraz z podatkami, opłatami za dostarczenia i wszystkich innych kosztach wynika z Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia i powinna być tożsama z Zamówieniem i informacją dostępną na Stronie sklepu, chyba że Klient indywidualnie dokona z Nami odmiennych ustaleń; w razie dostrzeżenia niezgodności, prosimy o niezwłoczne wysłanie do nas reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie,

   3. wszelkie reklamacje należy zgłaszać pod adres podany w pkt 1.2 Regulaminu i powinny zostać przez Nas załatwione w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia,

   4. odpowiadamy względem Klienta za dostarczenie sprzedawanych przez nas towarów bez wad, na zasadach rękojmi przewidzianej w Kodeksie Cywilnym, co nie wyklucza korzystania z gwarancji producenta Towaru,

   5. konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez kontakt z właściwym Miejskim lub Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Więcej informacji w tym zakresie znaleźć można pod adresem www.uokik.gov.pl.

  3. Informujemy o wynikającym z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta prawie do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni liczonego od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, bez podawania przyczyny, przy czym:

   1. zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – co dotyczy znacznej części Towarów dostępnych w Sklepie,

   2. nie zwracamy kosztów dostawy Towaru do Klienta w wysokości przekraczającej najtańszą oferowaną przez Nas opcję,

   3. nie zwracamy bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru, które ponosi zwracający Klient,

   4. zwrot Towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy,

   5. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać wysłane drogą elektroniczną na adres wskazany w pkt 1.2 Regulaminu z adresu poczty elektronicznej wskazanego w Zamówieniu związanego z Umową, od której Klient odstępuje albo przesyłką pocztową na adres wymieniony w pkt 1.1 Regulaminu,

   6. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone według wzoru stanowiącego pkt 11 Regulaminu, zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta,

   7. niezwłocznie prześlemy Klientowi potwierdzenie otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej z którego oświadczenie zostało wysłane lub przypisany do Konta Klienta lub podany w Zamówieniu, którego dotyczy odstąpienie od Umowy.

 10. Klienci będący przedsiębiorcami

  1. Jeśli Klientem jest przedsiębiorca, Nasze stosunki określa przede wszystkim niniejszy pkt 10 Regulaminu, nie znajduje zastosowania pkt 9 Regulaminu, zaś pozostałe jego punkty, w tym w szczególności pkt 4, stosuje się bez zmian.

  2. Klient wyraża zgodę na na wystawienie i otrzymanie faktury VAT bez podpisu drogą elektroniczną i jej doręczanie na adres e-mail wskazany w Zamówieniu lub przypisany do Konta Klienta.

  3. Z chwilą przekazania Towaru przewoźnikowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta.

  4. Wyłączona jest rękojmia w myśl art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

  5. Nasza odpowiedzialność z dowolnego tytułu, w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jest ograniczona do wysokości zapłaconego nam wynagrodzenia.

  6. Zastosowanie znajduje wyłącznie prawo polskie (klauzula wyboru prawa).

 11. Postanowienia końcowe

  1. Umowy i komunikacja pomiędzy nami a Klientami odbywa się w języku polskim. Nie odpowiadamy za nieporozumienia wynikające z prób porozumienia w językach obcych.

  2. W razie uznania jakiegokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważne, bezskuteczne lub niewiążące, wszystkie pozostałe jego postanowienia w pełni zachowują moc obowiązującą, a w miejsce postanowień usuniętych między Nami a Klientem stosuje się postanowienia o brzmieniu najbliższym, ale zgodnym z prawem i skutecznym w jego świetle.

  3. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach niezwłocznie poinformujemy Klientów posiadających Konta, poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej przypisanej do Konta informacji o dokonanych zmianach, wskazując termin wejścia w życie zmian, który nie może być krótszy niż 7 dni. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmiany, powinien złożyć stosowne oświadczenie pod adresem wskazanym w pkt 1.2 Regulaminu przed dniem wejścia zmian w życie. Brak zgody Klienta na nowe brzmienie Regulaminu prowadzi do usunięcia Konta z dniem wejścia zmian w życie.

 12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - do pobrania tutaj.

Weryfikacja wieku

Sklep zawiera treści przeznaczone dla osób pełnoletnich. Czy potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat?